Kredyt rewolwingowy

Cel kredytu

Finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Dla kogo
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Kredyt skierowany jest  do Klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku. Istnieje możliwość udzielenia kredytu na korzystnych warunkach również Podmiotom przenoszącym swój rachunek do naszego Banku.

Kwota kredytu

Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

Okres kredytowania

Kredyt jest udzielany na okres do 24 m-cy, z zastrzeżeniem że w uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Klienta działalności przypadkach, kredyt może zostać udzielony na okres do 36 m-cy.

Spłata kredytu

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym, co oznacza że każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu określonej w umowie kredytu

Zabezpieczenie kredytu

Bank stosuje następujące sposoby zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • weksel in blanco,
 • depozyt bankowy,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 • poręczenie wekslowe,
 • gwarancja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umów ubezpieczenia,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do gatunku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do tożsamości,
 • przeniesienie na Bank prawa do udziału we współwłasności i przewłaszczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw finansowy,
 • ustanowienie hipoteki umownej,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Kwestionariusz osobisty