Zasady ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO”

Bank Spółdzielczy w Parczewie ul. Kościelna 27, 21-200 Parczew niniejszym oświadcza, iż w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (Uchwała 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Dz. Urz. KNF poz. 17) wprowadza do stosowania przedmiotowe Zasady poprzez przyjęcie „Regulaminu – Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Parczewie”, z wyłączeniem § 6, § 8 ust 4, § 11, § 12 ust. 1 i 2, § 22 ust. 1 i 2 oraz rozdziału 9 (§ 53 – § 57) tychże Zasad – co wynika z uwzględnienia zasady proporcjonalności wynikającej ze skali prowadzonej działalności oraz specyfiki Banku.

Zasady ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Parczewie są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku Spółdzielczego, w tym również relacje z członkami i klientami Banku, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz funkcjonowanie kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Parczewie

Załączniki: