Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Parczewie dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie są Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Państwa oczekiwań – mogą Państwo  złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

 • pisemnie – wysyłając list na adres Banku Spółdzielczego w Parczewie: Bank Spółdzielczy w Parczewie ul. Kościelna 27, 21-200 Parczew
 • elektronicznie –na adres: sekretariat@bs.com.pl
 • telefonicznie – nr telefonu: 83 355 13 26
 • faxem – nr 83 355 13 23
 • osobiście – w najbliższej placówce

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Parczewie rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania.

Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj:

 1. dla reklamacji związanych z realizacją zleceń płatniczych w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Klienta, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
 2. dla pozostałych reklamacji, związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w pkt 1, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Klienta, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

Zgłaszane przez Państwa reklamacje rozpatrywane są przez Bank Spółdzielczy w Parczewie nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku niekorzystnego dla Państwa rozpatrzenia reklamacji mają Państwo również możliwość:

 • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;
 • skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym lub Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich;
 • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 • wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Parczewie do sądu powszechnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane według Państwa wyboru:

 1. w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ), po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi;
 2. za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego – w przypadku Klientów będących konsumentami.

Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.