Kredyt inwestycyjny

Cel kredytu

Finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności: przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Nabywcą (właścicielem) wyżej wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowanych kredytem inwestycyjnym, może być wyłącznie Kredytobiorca.

Dla kogo

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Kwota kredytu

Wysokość przyznanego kredytu uzależniona jest od wartości przedsięwzięcia i zdolności kredytowej Podmiotu ubiegającego się o kredyt.
Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Wymagany jest wkład własny (środki własne) przeznaczony na realizację inwestycji – min. 10% wartości inwestycji.

Okres kredytowania

Okres kredytowania może wynosić nawet do 15 lat.

Spłata kredytu

 • raty miesięczne lub
 • raty kwartalne

Zabezpieczenie kredytu

Bank stosuje następujące sposoby zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • weksel in blanco,
 • depozyt bankowy,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 •  poręczenie wekslowe,
 •  gwarancja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umów ubezpieczenia,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do gatunku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do tożsamości,
 • przeniesienie na Bank prawa do udziału we współwłasności i przewłaszczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw finansowy,
 • ustanowienie hipoteki umownej,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Kwestionariusz osobisty

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych