KREDYT MIESZKANIOWY

Cel kredytu

  • zakup działki budowlanej;
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
  • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
  • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
  • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę;
   • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę
  • dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

Szczegóły

  • kwota kredytu do 1 mln zł
  • okres kredytowania wynosi :
   • od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;
   • od 5 do 20 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania.
  • atrakcyjne i konkurencyjne oprocentowanie kredytu
  • waluta kredytu: PLN
  • możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału do 24 m-cy
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
Zabezpieczenie
  • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości, a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego – cesja na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, dewelopera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na Kredytobiorcę praw własności do lokalu
  • weksel własny in blanco
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

  • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu przedsięwzięcia, w związku z tym wymagane jest posiadanie udziału własnego
  • wiek najstarszego Kredytobiorcy na koniec okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat
 • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres maksymalnie 24 miesięcy, nie dłużej jednak niż okres realizacji inwestycji
 • obowiązkową formą zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego – cesja na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, dewelopera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na Kredytobiorcę praw własności do lokalu
 • Rzeczywista Roczna Sopa oprocenowania (RRSO) wynosi 8,33 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 180.000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 7,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (sopa zmienna WIBOR 3M: 4,50 %) i marży Banku w wysokości 3,00 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 2,00 p.p.) Malejące miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: 2.062,50 PLN (najwyższa rata). Całkowity koszt kredytu 179.229,66 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 172.110,66 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3.600,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 300,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR (suma za cały okres kredytowania) – 3.000,00 PLN, koszty ustanowienia hipoteki (opłata sądowa) – 200,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 359.229,66 PLN. Wyliczenia na dzień  7.07.2022r.
 • Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości. Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej tj. wzrost stawki referencyjnej WIBOR 3M będzie powodował wzrost raty odsetkowej kredytu.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia