INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

Opis

Rachunek IKE-BS przeznaczony jest do przechowywania środków pieniężnych dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat. Zgromadzone na IKE-BS środki pieniężne Oszczędzający będzie mógł wykorzystać w okresie emerytalnym.

Zalety

 • wysokie oprocentowanie – WIBID 1M + 1,75 w skali roku (oprocentowanie zmienne).

 

 • odsetki od oszczędności zgromadzonych na IKE-BS zwolnione są z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki)
 • zabezpieczenie przyszłości – im więcej środków zgromadzonych na IKE-BS, tym wyższa emerytura
 • otwarcie rachunku IKE-BS – bez opłat
 • prowadzenie rachunku IKE-BS – bez opłat
 • wpłaty na rachunek IKE-BS – bez opłat

Wypłata

Prawo do wypłaty środków zgromadzonych na IKE-BS przysługuje Oszczędzającemu, który:

 • ukończył 60 lat lub
 • ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne,

jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • dokonywano wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych albo
 • dokonano ponad połowy łącznej wartości wpłat, nie później niż 5 lat przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty

W przypadku Oszczędzających  urodzonych do 31 grudnia 1945 prawo do wypłaty przysługuje po spełnieniu następujących warunków:

 • dokonywania wpłaty przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe albo
 • dokonania ponad połowy wpłat nie później niż na 3 kalendarzowe lata przed złożeniem dyspozycji wypłaty.

W przypadku Oszczędzających urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1946
a 31 grudnia 1948 prawo do wypłaty przysługuje po ukończeniu 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i spełnieniu następujących warunków:

 • dokonywania wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe albo
 • dokonania ponad połowy wysokości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.

Wypłata środków zgromadzonych na IKE-BS może być dokonana jednorazowo lub w ratach, zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego.

Po dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych na IKE Oszczędzający nie może już ponownie otworzyć rachunku IKE.

Wypłata transferowa

Oszczędzający może wydać w dowolnym momencie dyspozycję wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE-BS. Wypłata transferowa jest dokonywana:

 • z IKE-BS do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo
 • z IKE-BS do programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający, albo
 • z programu emerytalnego do IKE-BS, jeżeli Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE-BS, albo
 • z IKE zmarłego Oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła

Zwrot lub częściowy zwrot środków
z IKE-BS

Środki zgromadzone na IKE – BS Oszczędzający, zgodnie ze złożoną dyspozycją może w dowolnym momencie wypłacić w całości (zgromadzonych na IKE-BS) lub w części (dotyczy środków, które pochodziły z wpłat na IKE).

W przypadku zwrotu lub częściowego zwrotu środków, od dochodu z tytułu środków zgromadzonych na IKE-BS naliczany jest podatek dochodowy.

Informacje dodatkowe

Oszczędzający może być posiadaczem tylko jednego IKE (zarówno w Banku, jaki i w innych instytucjach finansowych)

Maksymalna wysokość wpłat na IKE w 2018 r. wynosi 13 329 zł

Aktualna stawka WIBID 1M wynosi 1,44% (obowiązuje w III kwartale 2018 roku).

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
 3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów