IKZE

OpisRachunek IKZE przeznaczony jest do przechowywania środków pieniężnych dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat. Zgromadzone na IKZE środki pieniężne Oszczędzający będzie mógł wykorzystać w okresie emerytalnym.
Zalety· ulga podatkowa – wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu i dzięki temu obniżyć swój podatek PIT ;
· odsetki od oszczędności zgromadzonych na rachunku IKZE zwolnione są z podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przewidzianym tą Ustawą.
· środki zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu i są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
· wpłat na IKZE można dokonywać w dogodnym dla siebie momencie;
· zabezpieczenie przyszłości – im więcej środków zgromadzonych na IKZE, tym wyższa emerytura;
· otwarcie rachunku IKZE – bez opłat;
· prowadzenie rachunku IKZE – bez opłat;
· wpłaty na rachunek IKZE – bez opłat
WypłataWypłata z rachunku IKZE może zostać dokonana:
1)    na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych;
2)    w przypadku śmierci Oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może być dokonana jednorazowo lub w ratach, zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego.

Po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty środków zgromadzonych na IKZE Oszczędzający nie może już dokonywać wpłat na rachunek IKZE i ponownie otworzyć rachunku IKE.
Wypłata transferowaOszczędzający albo osoba uprawniona może wydać w dowolnym momencie dyspozycję wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku IKZE.

Wypłata transferowa jest dokonywana:
1)   z rachunku IKZE do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE, albo
2)   z rachunku IKZE zmarłego Oszczędzającego, na IKZE osoby uprawnionej.
Zwrot środków z IKZEZwrot środków zgromadzonych na rachunku IKZE następuje w razie wypowiedzenia Umowy przez Oszczędzającego lub bank, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Nie jest możliwe dokonanie częściowego zwrotu środków z rachunku IKZE.
 
W przypadku zwrotu, od dochodu z tytułu środków zgromadzonych na IKZE naliczany jest podatek dochodowy PIT wg skali podatkowej.
Informacje dodatkoweOszczędzający może być posiadaczem tylko jednego IKZE (zarówno w Banku, jaki i w innych instytucjach finansowych).

Rachunek IKZE jest prowadzony w formie rachunku indywidualnego.

Aktualna wysokość oprocentowania środków na rachunku IKZE  określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych.

Maksymalna wysokość kwot wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku 2023 wynosi 8 322 zł.
Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych wysokość wpłat na IKZE w roku 2023 wynosi 12 483 zł.

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Parczewie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości w złotych 100 000 Euro.

Dodatkowe informacje:

  1. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów
  2. Informacje wymagane rozporządzenie SFDR ujawniane przed zawarciem umowy o Indywidualne Kontro Emerytalne (IKZE)