UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

Cel kredytu

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnych celów przez osoby fizyczne, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

Szczegóły

  • atrakcyjne oprocentowanie kredytu
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć: 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu i własność Kredytobiorcy oraz nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł
  • okres kredytowania od 1 roku do 15 lat
  • karencja w spłacie kapitału kredytu do 6 m-cy
  • możliwość obniżenia kosztów kredytu, dzięki posiadaniu czynnego rachunku ROR lub rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Parczewie
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat

Zabezpieczenie

  • hipoteka na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia na rzecz Banku
  • weksel in blanco
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

Obowiązkową formą zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego – cesja na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, dewelopera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na Kredytobiorcę praw własności do lokalu

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,32 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 70.000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 50 % wartości nieruchomości mieszkalnej; oprocentowanie kredytu: 9,00 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 4,50 %) i marży Banku w wysokości 4,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 2,00 p.p.); Malejące miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: 1.305,50 PLN (najwyższa rata). Całkowity koszt kredytu 34.278,88 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 32.359,88 PLN, prowizja (nie kredytowana) za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.400,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 300,00 PLN, koszty ustanowienia hipoteki (opłata sądowa) – 200,00 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 104.278,88 PLN. Wyliczenia na dzień 11.07.2022r.

Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości. Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej tj. wzrost stawki referencyjnej WIBOR 3M będzie powodował wzrost raty odsetkowej kredytu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia