Kredyt EKOdach

Cel kredytu Kredyt przeznaczony na zakup i wykonanie pokrycia dachowego dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które usunęły lub usuną dachowe pokrycia azbestowe w ramach projektu p.n. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, realizowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego
Dla kogo? Kredyt przeznaczony jest dla beneficjentów w/w Projektu z terenu gminy, która do Projektu przystąpiła tj. dla:

 • osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z pózn.zm.), posiadających tytuł prawny do budynków, na którym znajdują się pokrycia azbestowe, w tym dla rolników
 • wspólnot mieszkaniowych, której członkowie posiadają tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest,

którzy posiadają pisemną informację Zarządu Województwa Lubelskiego o przyjęciu ich wniosku do realizacji.

Kwota 3.000 zł – 100.000 zł
Okres kredytowania do 8 lat
Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie kredytu uzależnione od okresu kredytowania:

 • dla kredytów z okresem spłaty do 3 lat – WIBOR 3M + 3,50  p.p. marży w skali roku
 • dla kredytów z okresem spłaty do 8 lat – WIBOR 3M + 4,50 p.p. marży w skali roku
Prowizja Od 1,5% do 4%
Opłata przygotowawcza Zgodnie z obowiązującymi Taryfami prowizji i opłat bankowych
Zabezpieczenie Zabezpieczeniem kredytu mogą być:

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy, hipoteka)
Dodatkowe informacje www.azbest.lubelskie.pl

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych