Polityka informacyjna

(Dokument jest załącznikiem do Uchwały Nr 1 Zarządu BS w Parczewie z dnia 20.12.2013r., zatwierdzonym Uchwałą Nr 53/2013 Rady Nadzorczej z dnia 23.12.2013r.)

POLITYKA INFORMACYJNA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w PARCZEWIE
DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

„Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Parczewie dotycząca adekwatności kapitałowej”, zwana dalej „Polityką”, stanowi wykonanie postanowień art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (zmienioną uchwałami: Nr 77/2010 z dnia 10.03.2010r., Nr 368/2010 z dnia 12.10.2010r., Nr 81/2011 z dnia 22.03.2011r. i Nr 259/2011 z dnia 14.10.2011r.).
Polityka wprowadza zestaw wymagań informacyjno-sprawozdawczych, które umożliwią uczestnikom rynku ocenę działalności Banku poprzez ocenę: metod szacowania kapitału, narażenia Banku na ryzyka, technik stosowanych przez Bank w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka, a tym samym ocenę adekwatności kapitałowej Banku, zwanych „Raportem o adekwatności kapitałowej”.
Polityka określa zakres, częstotliwość, zasady zatwierdzania i weryfikacji oraz formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, a także zakres informacji podlegających ogłaszaniu.

2. Zakres ogłaszanych informacji

§ 2.

Zakres informacji o charakterze ilościowym i jakościowym podlegających ogłaszaniu przez banki szczegółowo określają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego.
Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka podlegające ogłaszaniu przez Bank obejmują w szczególności:
Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
Opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
Zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
Informacje dotyczące stosowania norm ostrożnościowych i przestrzegania wymogów kapitałowych;
Przyjęte w Banku metody wyznaczania oraz wartość wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;
Opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyk;
Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod redukcji ryzyka,
Zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku,
Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie,
Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby,
Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym w Parczewie),
Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku- według uznania Banku,
Inne informacje określone w załączniku Nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej.
Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:
kompleksowość, przedstawiająca aktualny obraz ryzyk związanych z działalnością Banku;
przydatność i aktualność, pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku;
wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji;
porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków;
istotność i przydatność do oceny ryzyka Banku.
Zakres ogłaszanych informacji nie obejmuje informacji, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję Banku na rynku w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. takich informacji, których ujawnienie spowodowałoby spadek wartości dokonanych przez Bank inwestycji, a w konsekwencji osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną oraz informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną.

Bank nie ujawnia informacji nieistotnych w procesie wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, tj. takich informacji, których pominięcie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, lub wpłynąć na taką ocenę lub decyzję.

Częstotliwość ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym

§ 3.

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym Bank ogłasza z częstotliwością roczną tj. nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku przez Zebranie Przedstawicieli.
W przypadku wystąpienia zdarzenia skutkującego istotną zmianą profilu ryzyka, Bank ogłosi informacje, o których mowa w § 2 w okresie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty zajścia takiego zdarzenia.

4. Forma i miejsce ogłaszania informacji

§ 4.

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku udostępniane są Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Parczewie, ul. Kościelna 27 w Sekretariacie, w godzinach 8.00-16.00 oraz w siedzibie pozostałych jednostek organizacyjnych Banku w godzinach ich urzędowania .
Informacje ogłaszane są w języku polskim.
Wszystkie dane ilościowe prezentowane są w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku.

5. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji

§ 5.

Ogłaszane informacje podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Banku.
Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlegają weryfikacji zgodnie z systemem kontroli wewnętrznej obowiązującym w Banku.

6. Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej

§ 6.

Polityka informacyjna Banku podlega rocznej weryfikacji w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
Weryfikacji podlega w szczególności częstotliwość publikowania informacji, miejsce ich ogłaszania oraz zakres informacji podlegających ujawnieniom.
Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku:
zmiany strategii Banku;
zmiany profilu ryzyka;
zmiany metod wyliczania wymogów kapitałowych;
zmiany Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego.
Zarząd Banku dokonuje weryfikacji Polityki informacyjnej w drodze uchwały.
Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Parczewie stanowiąca załącznik do niniejszej Polityki.

7. Postanowienia końcowe

§ 7.

W miejscu wykonywania czynności tj. we wszystkich placówkach Banku podlega ogłoszeniu, w sposób ogólnie dostępny/ na tablicach ogłoszeń, informacja w brzmieniu:
Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Parczewie dotycząca adekwatności kapitałowej udostępniana jest Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Parczewie, ul. Kościelna 27 w Sekretariacie, w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w siedzibie pozostałych jednostek organizacyjnych Banku w godzinach ich urzędowania oraz na stronie internetowej Banku www.parczew.bs.com.pl

§ 8.

Przepisy Polityki nie mają zastosowania do informacji, które Bank ogłasza w Monitorze Spółdzielczym na podstawie odrębnych przepisów.
Nadzór nad realizacją Polityki sprawuje Rada Nadzorcza.
Niniejsza Polityka, a także jej weryfikacja wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Radę  Nadzorczą Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Parczewie

Rada Nadzorcza