KREDYT INWESTYCYJNY NA ZAKUP CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ FIRMY URSUS S.A

Cel kredytu Kredyt przeznaczony jest na zakup ciągników, maszyn i urządzeń   wytwarzanych i oferowanych przez firmę URSUS S.A.

Przedmiotem kredytowania mogą być wyłącznie:

  • nowe środki trwałe, (których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt, co najwyżej o 3 lata) lub
  • używane środki trwałe ( których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt, co najwyżej o 5 lat).

Wiek środka trwałego ustalany jest jako różnica pomiędzy rokiem złożenia wniosku kredytowego, a rokiem produkcji środka trwałego.

Nakłady niezwiązane z zakupem środka trwałego (np. montaż, transport) nie mogą być przedmiotem kredytowania

Dla kogo przeznaczony jest kredyt Produkt przeznaczony dla Klientów instytucjonalnych tj. rolników indywidualnych oraz podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (zarówno obecnych jak i nowych Klientów).
Dostępne formy kredytowania Kredyt dostępny jest w 2 wariantach finansowania jako:

1.      kredyt fabryczny Ursus,

2.      kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR (w ramach Linii RR)

Okres kredytowania Maksymalny okres kredytowania wynosi do 15 lat.
Zabezpieczenie kredytu Obligatoryjną prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest:

1) przewłaszczenie rzeczy ruchomej będącej przedmiotem kredytowania, lub

2) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej będącej przedmiotem kredytowania (wyłącznie w przypadku środków trwałych wymagających zarejestrowania),

3) cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie:

      a)  komunikacyjnym AC (dotyczy np. ciągniki, przyczepy, naczepy,   samobieżne maszyny rolnicze),

      b)  od ognia i innych zdarzeń losowych lub/i od kradzieży, rabunku, dewastacji dla innych ruchomości nie będących objętych ubezpieczeniem komunikacyjnym AC;

4) pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;

5) weksel własny in blanco Klienta, wraz z deklaracją wekslową

Informacje dodatkowe W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikiem Banku.