Kredyt rewolwingowy

Cel kredytu

Finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Dla kogo
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Kredyt skierowany jest  do Klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku. Istnieje możliwość udzielenia kredytu na korzystnych warunkach również Podmiotom przenoszącym swój rachunek do naszego Banku, wówczas ustalenie górnego limitu kredytu zostanie dokonane na podstawie historii rachunku z poprzedniego banku.

Kwota kredytu

Wysokość przyznanego kredytu uzależniona jest od średniomiesięcznych obrotów na rachunku Klienta z ostatnich 3 miesięcy – do 5krotności średniomiesięcznych wpływów na rachunek

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy lub dłuższy, w formie odnawialnej linii kredytowej, co oznacza że każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Spłata kredytu

Każdorazowy wpływ na rachunek kredytowy powoduje spłatę wykorzystanej części kredytu i zmniejszenie wielkości zadłużenia. Całkowita spłata kapitału kredytu powinna nastąpić jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Spłata odsetek odbywa się w okresach miesięcznych.

Zabezpieczenie kredytu

Bank stosuje następujące sposoby zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • weksel in blanco,
 • depozyt bankowy,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 • poręczenie wekslowe,
 • gwarancja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umów ubezpieczenia,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do gatunku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do tożsamości,
 • przeniesienie na Bank prawa do udziału we współwłasności i przewłaszczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw finansowy,
 • ustanowienie hipoteki umownej,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Kwestionariusz osobisty

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych