RACHUNEK A’vista

Opis Rachunek służy do przeprowadzania rozliczeń, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadaczem książeczki może być każdy Klient indywidualny.
Zalety

Właściciel książeczki oszczędnościowej ma prawo do:

      • udzielania pełnomocnictw,
    • dokonywania cesji książeczki (przeniesienie swoich praw do wkładu na rzecz innej osoby)
  • zabezpieczania wkładem udzielonego kredytu.

Wpłaty na rachunek a’vista mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej we wszystkich bankach i placówkach pocztowych.

Opłaty Dokument dotyczący opłat – A vista

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów