KREDYT MIESZKANIOWY

Cel kredytu

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
 10. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;
 11. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 12. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
 13. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
 14. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność
  na Kredytobiorcę;
 15. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę
 16. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

Szczegóły

 • kwota kredytu do 1 mln zł
 • okres kredytowania wynosi :
  • od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;
  • od 5 do 20 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania.
 • atrakcyjne i konkurencyjne oprocentowanie kredytu
 • waluta kredytu: PLN
 • możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału do 24 m-cy
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
Zabezpieczenie
 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości, a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego – cesja na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, dewelopera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na Kredytobiorcę praw własności do lokalu
 • weksel własny in blanco
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu przedsięwzięcia, w związku z tym wymagane jest posiadanie udziału własnego
 • wiek najstarszego Kredytobiorcy na koniec okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat
 • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres maksymalnie 24 miesięcy, nie dłużej jednak niż okres realizacji inwestycji
 • decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Szczegóły:

 1. Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
 2. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 3. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych