KREDYT KONSOLIDACYJNY

Cel kredytu

Głównym celem jest spłata zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w Banku, innych bankach lub instytucjach finansowych, w szczególności z tytułu:

  • kredyt/pożyczka gotówkowa;
  • kredyt/pożyczka samochodowa;
  • limit w karcie kredytowej;
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
  • kredyt/pożyczka hipoteczna;
  • kredyt mieszkaniowy;
  • kredyt studencki;
  • kredyt ratalny;
  • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.

Dodatkowo można zwiększyć kwotę kredytu o cel konsumpcyjny w wysokości:

  • do 30% kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań w przypadku, gdy kwota kredytu nie przekracza 20 000 zł,
  • do 40% kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań w przypadku, gdy kwota kredytu przekracza 20 000 zł, lecz nie więcej niż 80.000 zł.

Kwota kredytu

Od 5.000 zł do

  • dla kredytów zabezpieczonych hipoteką – 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, nie więcej niż 500 000 zł,
  • dla pozostałych kredytów – 200 000 zł.

Okres kredytowania

  • dla kredytów zabezpieczonych hipoteką – do 240 miesięcy,
  • dla pozostałych kredytów – do 120 miesięcy.

Możliwość skorzystania z max.6-miesięcznej karencji dla kredytów powyżej 120 miesięcy

Oprocentowanie

w skali roku

z okresem kredytowania do 10 lat:

  • Kwota kredytu do 100 000 zł – WIBOR 3M + marża 5,00 p.p.
  • Kwota kredytu powyżej 100 000 zł – WIBOR 3M + marża 4,50 p.p.

z okresem kredytowania powyżej 10 lat:

  • Kwota kredytu do 100 000 zł – WIBOR 3M + marża 4,50 p.p.
  • Kwota kredytu powyżej 100 000 zł – WIBOR 3M + marża 4,00 p.p.

Prowizja

  • dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od min. 6 miesięcy – 1% min. 400 zł;
  • dla pozostałych klientów – 2% min. 400 zł.

Opłata
przygotowawcza

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi:

  • Do 50.000,00 zł – 100 zł.
  • Od 50.001,00 zł – do 200.000,00 zł – 250 zł.
  • Od 200.001,00 zł – 350,00 zł.

Zabezpieczenie
kredytu

dla kredytów powyżej 120 miesięcy

  • weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
  • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
  • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • inne formy zabezpieczenia uzgodnione z Bankiem

 dla kredytów do 120 miesięcy:

  • weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową
  • inne formy zabezpieczenia uzgodnione z Bankiem

Informacje dodatkowe

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  Informacje z dnia 01.08.2016r.

Przydatne dokumenty:

  1. Wniosek kredytowy
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
  3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych