Polityka informacyjna

Dokument jest załącznikiem do Uchwały Nr 2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 12 czerwca 2015 r. zatwierdzony Uchwały Nr 27/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 lipca 2015 r.

POLITYKA INFORMACYJNA

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w PARCZEWIE

DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. „Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Parczewie dotycząca adekwatności kapitałowej”, zwana dalej „Polityką”, stanowi wykonanie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 2. Polityka wprowadza zestaw wymagań informacyjno-sprawozdawczych, które umożliwią uczestnikom rynku ocenę działalności Banku poprzez ocenę: metod szacowania kapitału, narażenia Banku na ryzyka, technik stosowanych przez Bank w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka, a tym samym ocenę adekwatności kapitałowej Banku, zwanych „Raportem o adekwatności kapitałowej”.
 3. Polityka określa zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, a także zakres weryfikacji Polityki oraz okresy przejściowe.

§ 2.

Użyte w Polityce określenia oznaczają:

 1. Bank – Bank Spółdzielczy w Parczewie,
 2. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 3. Zakres ogłaszanych informacji

§ 3

 1. Bank ujawnia informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz informacje podlegające ogłaszaniu, szczegółowo określone w części ósmej, tytule II Rozporządzenia.
 2. Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka podlegające ogłaszaniu przez Bank obejmują w szczególności:
  • Informacje ogólne o Banku;
  • Cele, Strategie i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
  • Fundusze własne;
  • Opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
  • Zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
  • Informacje dotyczące stosowania norm ostrożnościowych i przestrzegania wymogów kapitałowych;
  • Przestrzeganie wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 92 Rozporządzenia;
  • Stosowane metody wyznaczania oraz wartości wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym:
 3. Ekspozycji ważonych ryzykiem,
 4. Ekspozycji na ryzyko kontrahenta,
 5. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego,
 6. Ekspozycji na ryzyko rynkowe, w tym z tytułu ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej,
 7. Ryzyka operacyjnego,
 8. Ekspozycji na pozycje sekurytyzacyjne;
  • Opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyk;
  • Korzystanie z zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (External Credit Assessment Institutions – ECAI);
  • Przestrzeganie wymogu w zakresie bufora antycyklicznego;
  • Aktywa wolne od obciążeń;
  • Ekspozycje kapitałowe w portfelu bankowym;
  • Dźwignię finansową;
  • Zasady stosowanych zabezpieczeń i ograniczeń ryzyka oraz procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod redukcji ryzyka;
  • Informacje dotyczące polityki w zakresie wynagrodzeń;
  • Inne informacje dotyczące działalności Banku uregulowane Rozporządzeniem.
 9. Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym:
 • Udostępnia na stronie internetowej informację o zastosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu w pełnym zakresie określonych zasad,
 • Udostępnia na stronie internetowej podstawową strukturę organizacyjną,
 • Ujawnia na stronie internetowej wyniki okresowej oceny stosowania Zasad dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 1. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111 Ustawy Prawo Bankowe ogłasza:
 • Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek,
 • Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,
 • Terminy kapitalizacji odsetek,
 • Stosowane kursy walutowe,
 • Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu,
 • Skład Zarządu i Rady nadzorczej Banku,
 • Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo jednostki organizacyjnej Banku,
 • Obszar swojego działania,
 • Bank zrzeszający.
 1. Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:
  • kompleksowość, przedstawiająca aktualny obraz ryzyk związanych z działalnością Banku;
  • przydatność i aktualność, pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku;
  • wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji;
  • porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków;
  • istotność i przydatność do oceny ryzyka Banku.
 2. Na podstawie art. 432 Rozporządzenia, Bank nie ogłasza:
 • Informacji, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję (informacje nieistotne), z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 435 ust. 2 lit. c, art. 437 i art. 450 Rozporządzenia,
 • Informacji, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 437 i 450 Rozporządzenia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego okresu.

 1. Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych sprawozdania finansowego Banku.
 1. Częstotliwość ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym

§ 4.

 1. Pełny zakres informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczący adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu, Bank ujawnia z częstotliwością roczną, w terminie publikacji zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego.
 2. Informacje wymienione w § 3 ust. 4 są ogłaszane na bieżąco, w przypadku zmiany treści ogłaszanej informacji, Bank aktualizuje te informacje bez zbędnej zwłoki.
 3. Formy i miejsce ogłaszania informacji

§ 5

 1. Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku, stanowiące wymóg Rozporządzenia, udostępniane są Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Parczewie, ul. Kościelna 27 w Sekretariacie, w godzinach 8.00-16.00 oraz w siedzibie pozostałych jednostek organizacyjnych Banku w godzinach ich urzędowania, a w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego także na stronie internetowej bs.com.pl.
 2. Informacje, o których mowa w § 3 ust. 3, w tym „Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego” są udostępniane na stronie internetowej bs.com.pl.
 3. Informacje ogłaszane są w języku polskim.
 4. Wszystkie dane ilościowe prezentowane są w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku.
 5. Bank w okresach rocznych ocenia, czy ogłaszane informacje są wystarczające z uwagi na profil ryzyka i w przypadku oceny negatywnej ogłasza niezbędne informacje dodatkowe.
 1. Zasady zatwierdzania ogłaszanych informacji

§ 6

 1. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1 przed jej podaniem do publicznej wiadomości zatwierdzana jest przez Zarząd Banku.
 2. Informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego podlegają procedurze weryfikacyjnej podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 3. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają weryfikacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku.
 1. Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej

§ 7

 1. Polityka informacyjna Banku podlega rocznej weryfikacji w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
 2. Weryfikacji podlega w szczególności częstotliwość publikowania informacji, miejsce ich ogłaszania oraz zakres informacji podlegających ujawnieniom.
 3. Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku:
  • zmiany strategii Banku;
  • zmiany profilu ryzyka;
  • zmiany metod wyliczania wymogów kapitałowych;
  • zmiany Rozporządzenia lub innych przepisów regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem i polityki wynagrodzeń.
 4. Zarząd Banku dokonuje weryfikacji Polityki informacyjnej w drodze uchwały.
 5. Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Parczewie stanowiąca załącznik do niniejszej Polityki.
 1. Przepisy końcowe i przejściowe

§ 8

 1. Przepisy zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują w stosunku do informacji ujawnianych za rok 2015 i w latach kolejnych.
 2. Informacje o przestrzeganiu wymogów dotyczących bufora antycyklicznego (§ 3 ust. 2 pkt. 11), będą podlegać ujawnieniu po uchwale odpowiednich regulacji implementujących do prawa polskiego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r.
 3. Informacje o aktywach wolnych od obciążeń (§ 3 ust. 2 pkt. 12) będą podlegać ujawnieniu po przyjęciu przez Komisję Europejską regulacyjnych standardów technicznych w tym zakresie.
 4. Informacje w zakresie dźwigni finansowej (§ 3 ust. 2 pkt. 14) będą podlegać ujawnieniu po przyjęciu przez Komisję Europejską regulacyjnych standardów technicznych w tym zakresie.
 5. Tekst jednolity oraz wszystkie zmiany do niniejszego dokumentu, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Parczewie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Parczewie