Gwarantowanie depozytów przez BFG

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Parczewie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009, nr 84, poz.711 ze zm.) w zakresie określonym w tej ustawie. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów jest zapewnienie klientom banku wypłaty środków w sytuacji, kiedy środki nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku.

1. Kto może skorzystać z gwarancji BFG?

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe i szkolne kasy oszczędności.

2. Kto nie może skorzystać z gwarancji BFG?

  • Skarb Państwa,
  • banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, narodowe fundusze inwestycyjne, fundusze i towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne, narodowe fundusze inwestycyjne,
  • podmioty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (tj. spełniające dwa z trzech następujących warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln euro, przychód netto powyżej 4 mln euro) z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego,
  • kadra zarządzająca bankiem oraz główni akcjonariusze (posiadający co najmniej 5% akcji banku).

3. Do jakiej wysokości BFG gwarantuje wypłatę środków?

BFG gwarantuje wypłatę 100% środków pieniężnych do wysokości 100 000 euro – kwotę tą przelicza się na złotówki wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości Banku. Gwarancja dotyczy środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach prowadzonych dla jednego deponenta. W przypadku konta wspólnego każdy ze Współposiadaczy korzysta z gwarancji do równowartości 100 000 euro. kwotę tą przelicza się na złotówki według kursu średniego ogłoszenia przez NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

4. Jak wygląda wypłata środków gwarantowanych przez BFG?

Środki gwarantowane wypłacane są na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd BFG listy deponentów banku, co do którego sąd orzekł upadłość. Listę deponentów opracowuje zarządca lub syndyk w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia upadłości banku i przedstawia ją Zarządowi BFG. Po sprawdzeniu listy deponentów Zarząd BFG w ciągu 7 dni podejmuje i podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym oraz przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania uchwałę o przekazaniu syndykowi kwot na wypłatę środków gwarantowanych. Fundusz przekazuje zarządcy lub syndykowi środki na wypłaty dla deponentów. Zarządca lub syndyk dokonuje wypłat środków gwarantowanych zgodnie z terminarzem, w ciągu 30 dni od otrzymania kwoty przekazanej przez BFG na wypłaty środków gwarantowanych, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków (czyli dnia zawieszenia działalności banku). Cała procedura wypłat środków gwarantowanych powinna zostać zakończona w ciągu 3 miesięcy od dnia zawieszenia działalności banku. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę środków gwarantowanych w tym terminie, sąd może przedłużyć termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych.

5. Czy klienci banku mogą odzyskać również pieniądze niegwarantowane przez BFG?

Tak, deponent, posiadający środki pieniężne, przekraczające limit gwarancji w BFG, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego. Środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku.

6. W jakim okresie można odebrać środki gwarantowane?

Roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przedawniają się po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl.