Leasing rolnicy

Bank Spółdzielczy w Parczewie w celu realizacji umowy leasingu współpracuje ze Spółką BPS Leasing S.A.

Pojęcie leasingu

 • Leasing to oddanie rzeczy/środka trwałego do użytkowania w zamian za określone płatności.
 • Umowa leasingu jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 709), ustawie o rachunkowości oraz w ustawach o podatku osobowym od osób fizycznych i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Wg. art. 709 Kodeksu cywilnego :„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania
  i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Co może być przedmiotem leasingu?

Przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe (rzeczy ruchome i nieruchomości), służące do celów zarobkowych użytkującego. Najczęściej są to:

 • środki transportu,
 • maszyny i urządzenia,
 • linie technologiczne,
 • nieruchomości.

Do kogo kierowana jest oferta leasingu?

Leasingobiorcą mogą zostać:

 • Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, w tym spółki cywilne
 • Przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, w tym spółki:
  • jawna,
  • partnerska,
  • komandytowa,
  • komandytowo – akcyjna.
 • Rolnicy

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny (w ujęciu podatkowym)

Rodzaj leasingu, w którym opłaty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu korzystającego, a leasingowana rzecz (przedmiot leasingu) pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością finansującego, który dokonuje od niej odpisów amortyzacyjnych; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu na korzystającego (leasingobiorcę)

Leasing finansowy (w ujęciu podatkowym)

Rodzaj leasingu, w którym jedynie część odsetkowa opłat okresowych stanowi koszt uzyskania przychodu korzystającego; po zakończeniu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu na korzystającego; odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki; w okresie trwania umowy leasingu następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego przedmiotu.

Okres leasingu

 • Okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, liczony jest od dnia jej zawarcia do terminu płatności ostatniej opłaty okresowej.
 • Jednak prawnie najbardziej wrażliwym kryterium okresu leasingu są przepisy podatkowe. Dlatego też w praktyce jako okres leasingu rozumie się liczbę miesięcznych opłat okresowych.
 • W przypadku umów leasingu operacyjnego, okres trwania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, określonego w przepisach podatkowych (dla samochodów o stawce amortyzacji 20% jest to okres 24 miesięcy).
 • Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie leasingu nieruchomości minimalny okres leasingu dla tego typu przedmiotów leasingu wynosi min. 5 lat.

Koszty leasingu

Koszt leasingu stanowi suma opłat leasingowych w odniesieniu do wartości przedmiotu umowy leasingu. Na sumę opłat leasingowych składają się:

 • opłata wstępna (udział własny Leasingobiorcy)
 • miesięczne opłaty okresowe (raty leasingowe)
 • opłata końcowa (tzw. wykup)

Ponadto Leasingobiorca (korzystający) jest zobowiązany do ponoszenia należności leasingowych.

Należności, o których mowa to: wpłata początkowa, opłaty leasingowe, opłaty manipulacyjne, prowizje, odsetki, składka ubezpieczeniowa za przedmiot leasingu, zwrot podatku od środków transportu, koszty windykacji i monitoringu, inne opłaty wynikające z umowy leasingu, ogólnych warunków leasingu, przepisów prawa lub zawiadomienia otrzymanego od finansującego.

Zalety leasingu

 • Korzyści podatkowe

Opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu – korzyści podatkowe niedostępne w przypadku finansowania zakupu środka trwałego poprzez finansowanie kredytowe w efekcie przyśpieszenia amortyzacji podatkowej inwestycji.

 • Brak finansowania VAT

BPS Leasing przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.

 • Mniej formalności

Szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. BPS Leasing wyręcza Klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz firmą ubezpieczeniową.

 • Elastyczne struktury opłat

Możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie wysokości płatności rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz wartości końcowej.

 • Brak obciążenia bilansu

Dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy, tzn. korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w swoim bilansie.

Brak ograniczenia zdolności do zaciągania kredytu, ponieważ leasing nie powoduje wzrostu współczynnika zadłużenia przedsiębiorstwa (dla Klientów nie audytujących sprawozdań finansowych)

 • Tańsze usługi dodatkowe

Możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez BPS Leasing.

Leasing zwrotny

Naszym stałym Klientom możemy zaoferować również leasing zwrotny.

Polega on na zakupie przez BPS Leasing przedmiotu od Klienta (środka trwałego będącego w jego posiadaniu), a następnie oddanie mu tego przedmiotu w leasing (użytkowanie), dzięki czemu Klient sprzedając przedmiot de facto nie pozbywa się go, ale dalej go używa i czerpie z niego pożytki, jednocześnie otrzymując dodatkową obrotową gotówkę spłacaną w długim terminie.

Dodatkowe informacje

http://www.bpsleasing.pl/