Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Cel kredytu

Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Kwota kredytu

Wysokość przyznanego kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta i jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest jako kredyt krótkoterminowy (na okres do 1 roku) lub jako średnioterminowy (na okres powyżej 1 roku do 3 lat), a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako kredyt długoterminowy (na okres powyżej 3 lat).

Spłata kredytu

Jednorazowo lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych) w terminach płatności dostosowanych do cyklu obrotowego prowadzonej działalności.

Informacje dodatkowe

Kredyt wymaga rozliczenia w postaci przedstawienia faktur VAT potwierdzających zrealizowane przedsięwzięcie.

Zabezpieczenie kredytu

Bank stosuje następujące sposoby zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • weksel in blanco,
 • depozyt bankowy,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 •  poręczenie wekslowe,
 •  gwarancja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umów ubezpieczenia,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do gatunku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do tożsamości,
 • przeniesienie na bank prawa do udziału we współwłasności i przewłaszczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw finansowy,
 • ustanowienie hipoteki umownej,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Kwestionariusz osobisty

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych