Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej (tzw. kredyt nawozowy)

Cel kredytu

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na zakup środków do produkcji rolnej np. nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pasz, paliwa itp.)

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą

Kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wielkości użytków rolnych.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy.

Spłata kredytu

Raty odsetkowe są płatne kwartalnie, natomiast kapitał spłacany jest jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Informacje dodatkowe

Kredyt wymaga rozliczenia w postaci przedstawienia faktur VAT potwierdzających zrealizowane przedsięwzięcie.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia kredytu często jest powiązana ze środkiem trwałym, którego nabycie było finansowane przy pomocy kredytu.

Ponadto Bank stosuje następujące sposoby zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • weksel in blanco,
 • depozyt bankowy,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 •  poręczenie wekslowe,
 •  gwarancja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umów ubezpieczenia,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do gatunku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do tożsamości,
 • przeniesienie na bank prawa do udziału we współwłasności i przewłaszczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw finansowy,
 • ustanowienie hipoteki umownej,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Kwestionariusz osobisty

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych