Kredyt inwestycyjny

Cel kredytu

Finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy np. zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonego do produkcji rolnej, zakup środków transportu, zakup innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup gruntów rolnych, budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej.

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Kwota kredytu

 • wartość przedsięwzięcia pomniejszona o podatek od towarów i usług VAT – jeżeli Kredytobiorcą jest podmiot będący płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
 • wartość przedsięwzięcia brutto – w przypadku Klientów objętych zryczałtowanych systemem zwrotu podatku VAT

Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia.

Okres kredytowania

Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 15 lat.

Spłata kredytu

 • raty miesięczne lub
 • raty kwartalne

Zabezpieczenie kredytu

Bank stosuje następujące sposoby zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • weksel in blanco,
 • depozyt bankowy,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 •  poręczenie wekslowe,
 •  gwarancja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umów ubezpieczenia,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do gatunku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do tożsamości,
 • przeniesienie na bank prawa do udziału we współwłasności i przewłaszczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw finansowy,
 • ustanowienie hipoteki umownej,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Kwestionariusz osobisty

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych