Kredyt inwestycyjny rolniczy (preferencyjny)

Cel kredytu

 • kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych – symbol nIP,
 • kredyt na zakup gruntów rolnych – symbol nKz.,
 • kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia – symbol nMR,
 • kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa – symbol nOR,
 • kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw – symbol nGP,
 • kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – symbol nGR,
 • kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – symbol nNT,
 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – symbol nBR10,
 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” – symbol nBR13,
 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” – symbol nBR14,
 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa” – symbol nBR15;
Dla kogo
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą
Kwota kredytu

Wysokość przyznanego kredytu uzależniona jest od wartości przedsięwzięcia i zdolności kredytowej Podmiotu ubiegającego się o kredyt.
Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

Okres kredytowania Okres kredytowania nawet do 15 lat.
Spłata kredytu
 • raty miesięczne lub
 • raty kwartalne
Zabezpieczenie kredytu Bank stosuje następujące sposoby zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • weksel in blanco,
 • depozyt bankowy,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 •  poręczenie wekslowe,
 •  gwarancja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umów ubezpieczenia,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do gatunku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie co do tożsamości,
 • przeniesienie na bank prawa do udziału we współwłasności i przewłaszczenie pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw finansowy,
 • ustanowienie hipoteki umownej
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy (do 10 tyś. zł)
 2. Wniosek kredytowy pow. 10 tys
 3. Kwestionariusz osobisty
 4. Informacja o przychodach i kosztach

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych