Pakiet Bezpieczna karta

Rodzaj wypadku ubezpieczeniowego Limit odpowiedzialności Uwagi
1.Szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego – w przypadku, jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia, sfałszowania karty (w tym skimmingu) i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty – od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty. 150 EUR rocznie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla jednej karty
2. Szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty – jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu. 5 000 PLN rocznie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla jednej karty
3. Szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty jeśli szkoda powstała w ciągu 30 dni od daty zakupu. Ubezpieczeniu podlegają towary zakupione przez Ubezpieczonego za pomocą karty płatniczej, których jednostkowa wartość zakupu jest nie mniejsza niż 200,00 PLN z wyłączeniem żywych zwierząt, roślin, biletów, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, klejnotów, antyków, kamieni szlachetnych, żywności oraz napojów. 1 500 PLN rocznie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla jednej karty
4.Szkody polegające na zniszczeniu lub utracie portfela, torebki, teczki, plecaka, itp., kluczy, dokumentów (takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), kart płatniczych w związku z zajściem zdarzeń opisanych w punktach 1 i 2. 500 PLN rocznie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla jednej karty

Wyżej wymienione limity ulegają w odniesieniu do danego Ubezpieczonego zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania lub świadczenia, aż do całkowitego wyczerpania limitu.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia kart dostępne są w placówkach Banku.

concordia