Informacja o planowanej zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfy prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 8 sierpnia 2018 roku zmianie ulegają dotychczas obowiązujące: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych.

Zmiany wprowadzone  w Regulaminie dotyczą głównie dostosowania jego treści do aktualnych przepisów prawa oraz scalenia w jeden dokument kilku dotychczas obowiązujących, oraz na dodaniu nowych produktów, takich jak podstawowy rachunek płatniczy oraz opis procedury przenoszenia rachunków bankowych. Podobnie nowa Taryfa prowizji i opłat nie wprowadza nowych – wyższych opłat; uwzględnia dodane do oferty Banku nowe produkty i funkcjonalności.

Jednocześnie informujemy, iż Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian:

  1. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym;
  2. zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Poniżej przedstawiamy treści nowych dokumentów:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych